Hogesnelheidslijn (HSL)


Geothermie


Markermeerdijk

Theo van de Graaff werkt als onafhankelijk adviseur onder de handelsnaam CS&C. Zijn specialisme is het begeleiden van aanbestedingen van complexe bouwopgaves met geïntegreerde contracteringen, realisatie en beheer.

Door zijn bouwtechnisch-juridische achtergrond worden contracten, aanbestedingen en claims zowel vanuit werkvloer perspectief als juridisch scherp begrepen.

In 1979 werd de basis gelegd toen hij in de internationale aannemerij als civil engineer betrokken werd bij claims. Leidraad is gebleven om onder uiterst lastige condities tóch de bouwwens gerealiseerd te krijgen. Door zich daar op toe te blijven leggen is expertise verkregen hoe een succesvol bouwproces moet worden doorlopen.

CS&C beheerst daardoor tact bij scherp onderhandelen, is inventief door brede werkervaring, kan denken vanuit opdrachtgevers- of opdrachtnemersbelang en CS&C let op bij contractering, meerwerken en oplevering.

CS&C blijft nauw betrokken met zijn opdrachtgever om samen gericht duurzame oplossingen te realiseren.

Kwaliteitsborging gebeurt vanuit gepassioneerde samenwerking met andere onafhankelijk gevestigde experts. Uitdrukkelijk op basis van onafhankelijkheid.

Gekozen is om te blijven groeien in kennis en ervaring zonder personeel. Overhead blijft daardoor minimaal, flexibiliteit maximaal en kwaliteit gewaarborgd.  

CS&C kan daardoor doen waarvoor ad-hoc gevraagd; aanbesteding, contractering en geslaagde projecten.

Ervaring

• wegen • spoorbouw • stations  tunnelbouw
 utiliteitswerken  vliegvelden  havens
bagger- en civiele kunstwerken  energiecentrales
 windmolenparken  omgeving  landaanwinning
 dijken  innovatieve weringen  bodemsanering
 milieu  flora en fauna

Opdrachtgevers

• provincie, gemeente, waterschap
 rijkswaterstaat,aannemerij, industrie
 havenbedrijf, innovatieve samenwerking

Toegevoegde waarde

ontzorgt de project-juridische regie
 
proactief met ruim 35 jaar ervaring
• kennisoverdracht met borging
• adequate beschikbaarheid
• resultaatsverplichting

 

specialist EU aanbesteding  DBFMO duurzaam bouwen innovatieve samenwerking
CS&C vertaalt tegenslagen in kansen  levert resultaatsverplichting vanuit durven te delen door doen  legt creatief verbindingen tussen personen en mogelijkheden